INFORMACIJA APIE MJOTAS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, jog 2019 m. kovo 30 d. Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau – MJOTAS) Pirmininko sprendimu, eilinis MJOTAS Visuotinis narių susirinkimas vyks kovo 30 dieną Marijampolėje.Pateikiame pagrindinę informaciją apie dokumentų teikimą eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui. Tikslesnę informaciją apie Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę pateiksime artimiausiu metu.

Dokumentų teikimas eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui:

1. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti MJOTAS Narėmis ar Stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti MJOTAS Narėmis ar Stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus (informaciją rasite MJOTAS interneto svetainėje www.mjotas.lt: Dokumentai -> MJOTAS Veiklos reglamentai). Dokumentai, numatyti MJOTAS Įstatų 4.1. punkte (tapti Narėmis) ir MJOTAS Įstatų 4.2. punkte (tapti Stebėtojomis). Teikiami dokumentai organizacijoms, norinčioms tapti Narėmis (pagal MJOTAS Įstatus):
1. prašymą;2. savo organizacijos įstatų kopiją;

3. organizacijos registracijos paţymėjimo kopiją;

4. protokolo išrašą apie organizacijos įstatų nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl stojimo į MJOTAS;

5. įgaliojimą asmeniui atstovauti savo organizaciją MJOTAS;

6. Organizacijos, kurių buveinė yra ne Marijampolėje taip pat turi pateikti organizacijos filialo ar atstovybės Marijampolėje steigimo dokumentus arba kompetentingo organizacijos organo sprendimą įsteigti organizacijos padalinį Marijampolėje organizacijos įstatuose nustatyta tvarka bei kitus duomenis apie organizacijos padalinį Marijampolėje.

Teikiami dokumentai organizacijoms, norinčioms tapti Stebėtojomis (pagal MJOTAS Įstatus):

1. pripažinti MJOTAS įstatus;

2. pateikti prašymą tapti stebėtoja;

3. pateikti registracijos paţymėjimo bei įstatų kopijas;

4. pateikti organizacijos įstatuose numatyto kompetentingo organo sprendimą tapti MJOTAS stebėtoja patvirtinantį dokumentą;

5. pateikti informaciją apie atstovaujančius asmenis;

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, ar atnešti į MJOTAS biurą.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. kovo 21 d., 23:59 val., (dokumentų originalai ir/arba nuskenuotos kopijos elektroniniu paštu).
Dokumentai teikiami MJOTAS pirmininkui. Originalūs dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. kovo 21 d. arba  atsiunčiami elektroniniu paštu astalas@gmail.com.
2. Reikalavimai kandidatams į MJOTAS Valdybos nario poziciją Visuotinio narių susirinkimo metu bus renkami keturi* Valdybos nariai.

*Visuotinis narių susirinkimas turi teisę nustatyti naują MJOTAS Valdybos narių skaičių.

Pagal Visuotinio narių susirinkimo reglamento 19 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) gyvenimo aprašymą;2) motyvaciją;

3) ne mažiau kaip dviejų MJOTAS Narių rekomendacijas.

Rekomendacijoms privalomi rekvizitai: išdavimo data, vieta, rekomenduojančios organizacijos pavadinimas, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, organizacijos vadovo parašas ir organizacijos antspaudas (jei turi).

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, ar atnešti į MJOTAS biurą.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. kovo 21 d., 23:59 val., (dokumentų originalai ir/arba nuskenuotos kopijos elektroniniu paštu).
Dokumentai teikiami MJOTAS pirmininkui. Originalūs dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. kovo 21 d. arba  atsiunčiami elektroniniu paštu astalas@gmail.com.
3. Reikalavimai kandidatams į Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau MSJRT) nario poziciją Visuotinio narių susirinkimo metu bus renkami šeši MSJRT nariai, remiantis Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Nr. XIII-1224) 5 straipsnio 1 punktu ir Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatais (patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 24 d. Nr. 1-257). Pagal MJOTAS deleguojamų MSJRT narių rinkimo ir atskaitomybės reglamentą, kandidatai į MSJRT narius turi pateikti:
1) gyvenimo aprašymą;2) motyvaciją;

3) MSJRT veiklos viziją;

4) ne mažiau kaip vieno MJOTAS Narių ir/ar Stebėtojų rekomendacijas.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, ar atnešti į MJOTAS biurą.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. kovo 21 d., 23:59 val., (dokumentų originalai ir/arba nuskenuotos kopijos elektroniniu paštu).
Dokumentai teikiami MJOTAS pirmininkui. Originalūs dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. kovo 21 d. arba  atsiunčiami elektroniniu paštu astalas@gmail.com.
4. Reikalavimai kandidatams į MJOTAS Revizijos komisijos nario poziciją Pagal MJOTAS Įstatų 10.6. punktą Revizijos komisijos narių skaičių ir sudėtį nustato Visuotinis susirinkimas. Pagal Visuotinio narių susirinkimo reglamento 19 dalį, kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1) gyvenimo aprašymą;2) motyvaciją.

Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, ar atnešti į MJOTAS biurą.

Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. kovo 21 d., 23:59 val., (dokumentų originalai ir/arba nuskenuotos kopijos elektroniniu paštu).
Dokumentai teikiami MJOTAS pirmininkui. Originalūs dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. kovo 21 d. arba  atsiunčiami elektroniniu paštu astalas@gmail.com.
5. Rezoliucijų ir kitų dokumentų projektų pateikimas MJOTAS Visuotiniam narių susirinkimui MJOTAS Narės ir Stebėtojos, gali Visuotinio narių susirinkimo svarstymui teikti pareiškimų, rezoliucijų ar kitų dokumentų projektus, pagal Visuotinio narių susirinkimo reglamento punktą 4.2. Dokumentai turi būti pristatyti registruotu paštu arba atsiųsti el. paštu, ar atnešti į MJOTAS biurą.
Privaloma pateikti ir šių dokumentų elektronines (.doc) versijas el. paštu astalas@gmail.com.
Dokumentai turi būti pateikti iki š.m. kovo 21 d., 23:59 val., (dokumentų originalai ir/arba nuskenuotos kopijos elektroniniu paštu).
Dokumentai teikiami MJOTAS pirmininkui. Originalūs dokumentai gali būti siunčiami paštu, adresu: Vytauto g. 17, 312 kab., Marijampolė, pašto žyma ne vėlesnė nei š.m. kovo 21 d. arba  atsiunčiami elektroniniu paštu astalas@gmail.com.
6. Papildomų klausimų darbotvarkei teikimas Pagal Visuotinio narių susirinkimo reglamento 5.11. dalį, papildomus klausimus darbotvarkei gali teikti Narių ir Stebėtojų atstovai tokia tvarka:
1) papildomi klausimai darbotvarkei turi būti teikiami Pirmininkui raštu iki darbotvarkės svarstymo pradžios;2) atskiru Visuotinio narių susirinkimo sprendimu papildomi klausimai į darbotvarkę gali būti įtraukiami ir patvirtinus darbotvarkę, jau vykstant Visuotiniam narių susirinkimui;3) teikiant siūlymą į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą, turi būti nurodomas klausimą teikiantis asmuo, atstovaujama organizacija, siūlomo įtraukti klausimo pavadinimas, trumpas jo pristatymas ir asmens, kuris pristatys šį klausimą, vardas ir pavardė. Jei siūloma priimti pareiškimus, rezoliucijas ir kitus dokumentus, turi būti pateikiami šių dokumentų projektai.

Visi pateikti dokumentai bus paskelbti MJOTAS interneto svetainėje www.mjotas.lt tam, kad Nariai galėtų iš anksto susipažinti su kandidatais. Dokumentų el. versijų pateikimo data turi sutapti su originalios versijos pateikimo data.

Elektroniniu parašu pasirašyti dokumentus galite per Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos internetinį tinklapį (https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create), atsiųsdami .adoc failą, arba per Registrų centro Elektroninių dokumentų pasirašymo ir mainų svetainę (https://www.gosign.lt/lt/dokumentoikelimas/pasirasymas), atsiųsdami .pdf dailą.