Naudinga informacija

Naudinga informacija

Jaunimo politika regioniniu lygmeniu

Regioniniu lygmeniu svarbų vaidmenį vaidina Regioninės jaunimo organizacijų tarybos, kitaip vadinamos „Apskritaisiais stalais“, vienijančios konkretaus regiono jaunimo organizacijas bei siekiančios savo organizacijoms narėms (o kartu ir regione gyvenantiems jauniems žmonėms) aktualių pokyčių, stirpinti jaunimo iniciatyvas bei skatinti teigiamą visuomenės ir vietos valdžios institucijų požiūrį į jauną žmogų. Šiuo metu įregistruota 30 regioninių jaunimo organizacijų tarybų.

Savivaldybės lygmeniu taip pat veikia jaunimo reikalų taryba, kurią sudaro per pusę jaunimas ir valdžios atstovai, kurie lygiateisiais pagrindais sprendžia jaunimui aktualius klausimus. Savivaldybėje taip pat dirba jaunimo reikalų koordinatorius, kuris nuolat kuruoja jaunimo politikos sritį savo regione.

Marijampolė yra laikoma atskiru regionu, todėl čia irgi veikia regioninė jaunimo reikalų taryba – Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“, taip pat patvirtinta Savivaldybės jaunimo reikalų taryba bei dirba Jaunimo reikalų koordinatorė.

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“

-vienija veikiančias jaunimo organizacijas;
-koordinuoja MJOT “Apskritas stalas” narių veiklą, atstovauja asociacijos narių interesams ir juos gina ar tenkina kitus viešuosius interesus;
-atstovauja ir gina visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo interesus, dalyvauja formuojant jaunimo politiką.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

-stebi ir analizuoja jaunimo situaciją savivaldybėje;
-renka informaciją apie savivaldybės įstaigų ir jaunimo visuomeninių organizacijų veiklą, skirtą jaunimui;
-analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo problemas;
-aprobuoja savivaldybės jaunimo veiklos programas, atlieka Savivaldybės -tarybos sprendimų, kitų savivaldybės teisės aktų projektų, susijusių su savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimu, analizę ir teikia pasiūlymus šių projektų rengėjams pagal savo kompetenciją;
-rengia ir teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai ir jos padaliniams, kitoms institucijoms dėl savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo, visuomeninių jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių finansinės paramos;
-sprendžia kitus uždavinius ir vykdo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Jaunimo reikalų koordinatorius

-Koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones.
-Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais.
-Teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas.
-Rengia sprendimų projektus ir metines apžvalgas dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.
-Koordinuoja Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.
-Dalyvauja savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje.
-Teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su institucijomis, vykdančiomis su jaunimu susijusią veiklą.
-Inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, pritraukiant ES bei Lietuvos fondų lėšas.
-Dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje.