fbpx

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

Apie Organizaciją

Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, kita (ne pagrindinė) paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras. Centre sukomplektuota: 1-4 pradinės ir 3 jungtinės specialiosios (lavinamosios) klasės, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų-specialioji grupė). Įstaigoje veikia: prailgintos dienos grupė darželyje, pailgintos darbo dienos grupės mokykloje ir savaitinė grupė. Bendras mokinių skaičius – 209 iš jų 92 vaikai, turintys įvairių ugdymosi sutrikimų ir negalių. Į įstaigą priimami nuo 3 iki 18 metų vaikai. Mokykla-daugiafunkcis centras turi savas tradicijas. Institucija, kaip veiklus vietinės bendruomenės kultūros židinys, stiprina ryšius tarp vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų bendruomenės narių. Švenčiamos tautinės, valstybinės, kalendorinės šventės, rengiamos pramogos, gerumo akcijos, projektai, vakaronės, pedagogų, tėvų ir vaikų darbelių, fotografijų parodos, vakarojimai, vaikų ir tėvų ,,Talentų šou“, išvykos, susitikimai su rėmėjais, socialiniais partneriais užsienio delegacijomis ir kt. Ketvirtokų palydos, atvirų durų dienos tėvams, globėjams. Mokslo metai užbaigiami renginiais, skirtais Vaikų gynimo dienai paminėti. Mokykloje-daugiafunkciame centre bendrojo ugdymo ir specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai lanko neformaliojo švietimo programas: sporto būrelį ,,Skruzdėliukai“, bendravimo įgūdžių prevencinę intervencinę programą ,,Antras žingsnis“, dailės būrelį „Mažieji dailininkai“, ansamblį ,,Žiburiukai“, teatro būrelį ,,Boružiukai“, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, darbinių įgūdžių ugdymo programas. Jų metu tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, kompetencijos, socialiniai įgūdžiai. Neformaliojo švietimo būrelius lanko 79,6% mokinių. Tenkinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų ir vaikų lūkesčius, vaikams įstaigoje sudarytos sąlygos lankyti šokių, keramikos, anglų kalbos būrelius. Mokykloje-daugiafunkciame centre sudarytos funkcionalios ir saugios sąlygos mokinių ugdymui(si) ir veiklai. Mokinių, mokytojų, tėvų santykiai grindžiami pasitikėjimu ir atsakomybe, mokiniai kartu su kitais kuria bendrabūvio taisykles, įsipareigoja jų laikytis. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvauja LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Švietimo plėtotės centro tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. I-oje klasėje vykdoma prevencinė intervencinė programa ,,Antras žingsnis“. Aktyviai dalyvauja mažojo ,,Futboliuko“ projekte.

Savanoriškos veiklos sritis

Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

Vaikai

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?

Pagrindinė savanorių užduotis galėtų būti asistavimas ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, mokytojams ir padėti jiems kasdieninėje jų mokyklos-daugiafunkcio centro veikloje. Savanoriai centre savo veiklą galėtų pradėti susipažindami su institucija, jos darbuotojais, vaikais ir mokiniais, susidraugauti su jais. Savanoriai galėtų padėti pasiruošti vaikų kasdieninei veiklai grupėje (pavyzdžiui: vaikų sutikimas, jų sudominimas nauju žaislu), kartu atlikti rytinę mankštą, pagelbėti vaikams ugdant socialinius įgūdžius (pvz., apsirengti, nusirengti, padėti pamaitinti savarankiškai nevalgančius (dėl cerebrinio paralyžiaus, kitų sutrikimų) ir kt. Taip pat savanoriai galėtų prisidėti rengiant vaikus į lauką, organizuojant vaikų žaidimus lauke, stebint gamtos reiškinius, sugrįžti iš pasivaikščiojimų, pasiruošti pietums, padėti vaikams pavalgyti pietus, pasiruošti miegui arba poilsiui, pasekti ar paskaityti pasakėlę ir pan. Pasiruošti ugdančiajai veiklai grupėje, klasėje: patrauklių priemonių išdėstymas taip, kad vaikas atkreiptų į jas dėmesį, kad jos paskatintų veikti, kūrybinės raiškos situacijų sudarymas, kūrybinės raiškos situacijų paruošimas meninei veiklai, inscenizacijoms, pasigaminant atributikos vaidinimams. Savanoris galėtų dalyvauti kartu su vaikais ,,Ryto rate”, vaikų pasirinktoje ar pedagogo pasiūlytoje individualioje ar grupelių ugdomojoje veikloje kampeliuose. Taip pat galėtų padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje. Padėti mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu; galėtų padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; talkinti vaikui atliekant mokytojo skirtas užduotis; padėti perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, padėti užsirašyti mokymo medžiagą; Savanoriai galėtų prisidėti parengiant ir/ar pritaikant mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą, palydėti juos į muzikos ir kūno kultūros valandėles, į baseiną, pojūčių (relaksacijos) kambarį, biblioteką ir kt. Savanoriai galėtų eiti pas pradinukus į klases, padėti mokytojoms organizuoti žaidimus, išeiti su mokiniais žaisti į kiemą, juos prižiūrėti ir su jais bendrauti. Sporto salėje žaisti krepšinį, futbolą ir kitus žaidimus. Jie taip pat turėtų galimybę prisidėti prie mokyklos švenčių organizavimo, padėti ruošti dekoracijas, palydėti mokinius į parodas, konkursus, padėti ruoštis pasirodymams ir pan. Per šventes savanoriai galėtų susipažinti ir su mokinių tėveliais, kurie yra labai svarbi mokyklos bendruomenės dalis. Savanoriai kartu su mokykla-daugiafunkcio centro mokiniais galėtų dalyvauti išvykose, ekskursijose ir kt. Savanoriui siūlomas darbo laikas – nuo 8.00 val. iki 12.00 val. arba nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Gebančio padėti ir bendrauti, gebančio priimti vaiką tokį, koks jis yra, dirbti komandoje.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

2

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią

R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolė